Topic outline

  • General

  • BẢNG KIỂM DỰ PHÒNG & ỨNG PHÓ COVID-19

    Bảng kiểm được thiết kế để dùng chủ yếu như một công cụ hỗ trợ và đảm bảo việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chính trong KSNK tại CSYT. Công cụ gồm có 07 lĩnh vực chính trong KSNK ứng phó dịch COVID-19 tại các CSYT: (1) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, (2) Sàng lọc và Phân luồng, (3) Lấy mẫu và vận chuyển mẫu bệnh phẩm hô hấp, (4) Đơn vị cách ly và điều trị COVID-19, (5) Vệ sinh tay và Phương tiện phòng hộ cá nhân, (6) Giám sát COVID-19 tại Cơ sở y tế, và (7) Vệ sinh môi trường và Quản lý chất thải.

  • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO

    Tài liệu Hướng dẫn Đào tạo này được xây dựng cho những giảng viên/chuyên viên đào tạo đạt chuẩn tại các CSYT tuyến tỉnh hoặc quận/huyện, chủ yếu là những người đã tiếp nhận đào tạo trong Dự án Ứng phó COVID-19, tài trợ bởi USAID, nhằm hỗ trợ họ mở rộng đào tạo này đến các NVYT tại cơ sở hoặc trong phạm vi tỉnh của họ.

  • SLIDE BÀI GIẢNG

    12 bài giảng được đóng gói dưới dạng file zip, có thể dùng phần mềm Winzip hoặc Winrar để giải nén rồi sử dụng. Các chủ đề bao gồm: 1) Đại cương về COVID-19; 2) Các đặc điểm lâm sàng của COVID-19; 3) Quy trình lấy mẫu; 4) Phòng ngừa chuẩn; 5) Phòng  ngừa đường lây; 6) Phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE); 7) Vệ sinh tay và tháo mặc PPE; 8) Sàng lọc và phân luồng; 9) Giám sát COVID-19; 10) Đơn vị cách ly điều trị; 11) Vệ sinh môi trường và xử lý dụng cụ; 12) Xây dựng kế hoạch ứng phó COVID-19.